Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

obchodní společnosti
IOCB TECH s.r.o.
IČ 28934024
se sídlem Praha 6 - Dejvice, Flemingovo nám. 542/2, PSČ 160 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 154081
(dále jen „Společnost“)
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

Tyto obchodní podmínky (“Podmínky”) Společnosti, e-mail: hello@iocbstore.cz, telefonní číslo: +420 778 707 875, adresa provozovny E-shopu (jak je dále vymezen): Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6 – Dejvice („Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti fyzických a právnických osob, jakožto kupujících (dále jen „Kupující“), a Společnosti, jakožto prodávajícím, vzniklá na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.iocbstore.cz (dále jen „E-shop“) nebo v souvislosti s ní. Všechny informace o zpracování osobních údajů Kupujících jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde i na odkazu https://www.iocbstore.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/ Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Ve Smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od těchto Podmínek. Ustanovení Smlouvy, odchylná od těchto Podmínek, mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek. Prodávající je oprávněn znění Podmínek měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Při uzavírání Smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, že Smlouva je uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky uvedené v těchto Podmínkách („webové rozhraní E-shopu“).

 1. Některé definice
   1. Cena je finanční částka, kterou Kupující bude hradit za Zboží;
   2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
   3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
   4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
   5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
   6. Objednávka je závazný návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Prodávajícím;
   7. Zboží jsou předměty a další věci, které jsou na E-shopu nabízeny ke koupi.
   8. Spotřebitel je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tj. včetně Prodávajícího, nebo s ním jinak jedná.
 2. Obecná ustanovení a poučení
  1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
  2. Při nákupu Zboží je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace poskytnuté Prodávajícímu budou považovány za správné a pravdivé.
 3. Uzavření smlouvy
  1. Kupující může provádět objednávání Zboží přímo z webového rozhraní E-shopu, příp.  objednávku Zboží lze provést prostřednictvím uživatelského účtu Kupujícího, byl-li pro Kupujícího zřízen.
  2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou Kupující hradí za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), Prodávající žádné další náklady nad rámec Celkové ceny nebude Kupujícímu dávat k úhradě. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
  3. K uzavření Smlouvy je třeba, aby Kupující na E-shopu vytvořil Objednávku, která je návrhem k uzavření Smlouvy. V Objednávce musí být uvedeny následující údaje:
   1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
   2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci webového prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Kupujícím zvoleného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
   3. Identifikační a kontaktní údaje Kupujícího, zejména jméno, příjmení, fakturační adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
  4. V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení Kupující údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Kupte nyní“ Objednávku Kupující dokončí. Před stiskem tlačítka „Kupte nyní“ Kupující potvrdí seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko.
  5. Prodávající Objednávku Kupujícího potvrdí v nejkratší možné době od doručení Objednávky zprávou odeslanou na e-mailovou adresu Kupujícího zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky včetně Ceny, Ceny dopravy a Celkové ceny, a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.
  6. Veškerá prezentace Zboží umístěného na webovém rozhraní E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen Objednávku potvrdit. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu zejm. v případě, kdy Zboží označené v Objednávce není dostupné nebo případy, kdy je objednáno větší počet kusů Zboží, než kolik je ze strany Prodávajícího umožněno. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůže Prodávající Objednávku potvrdit, bude Prodávající kontaktovat Kupujícího a zašle mu nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující nabídku Prodávajícího potvrdí.
  7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
  8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká Kupujícímu závazek k zaplacení Celkové ceny.
 4. Cenové a platební podmínky
  1. Celkovou cenu dle Smlouvy může Kupující uhradit bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího uvedený ve Smlouvě nebo bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány. Celková cena je splatná nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od potvrzení Objednávky nebo přijetím nabídky ze strany Prodávajícího dle těchto Podmínek. Platba platební kartou prostřednictvím platební brány je provedena bezprostředně po dokončení Objednávky.
  2. Celková cena je v Objednávce a ve Smlouvě uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  3. Společně s Cenou Zboží je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu také Cenu dopravy včetně nákladů na balení zboží ve výši uvedené ve Smlouvě.
  4. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tím není dotčeno ustanovení čl. 4.6 těchto Podmínek.
  5. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce
  6. Kupující je povinen uhradit Celkovou cenu před předáním Zboží Kupujícímu.
 5. Doručení zboží, přechod nebezpečí škody na věci
  1. Zboží je možné převzít
   1. osobním odběrem
    • v provozovně E-shopu na adrese Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6 – Dejvice
    • na výdejních místech společnosti Zásilkovna

    v pracovní dny v době určené k osobnímu odběru, po výzvě Prodávajícího, že Zboží je připraveno k odběru prostřednictvím SMS nebo e-mailu zaslaných na kontakt Kupujícího uvedený ve Smlouvě. O možnosti vyzvednutí zboží bude Prodávající Kupujícího informovat. Zboží bude připraveno k odběru nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uzavření Smlouvy;

   2. doručením prostřednictvím dopravní společnosti Zásilkovna

    Po převzetí Zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci se Zbožím a/nebo vstupu do zásilky, není povinností Kupujícího Zboží od dopravce převzít.

  2. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám může být sdělena v potvrzení Objednávky.
  3. V případě, kdy Kupující poruší povinnost převzít Zboží, s výjimkou případu, kdy Kupující přímo při převzetí zjistí vadu Zboží a z tohoto důvodu odmítne převzít Zboží, nemá to za následek porušení povinnosti Prodávajícího předat Zboží Kupujícímu. Nepřevzetím Zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne odeslání výzvy k převzetí Zboží dle ustanovení čl. 5.1. těchto Podmínek, dojde ke zrušení Smlouvy bez dalšího. Pokud bude Smlouva zrušena dle tohoto ustanovení, Prodávající Vrátí Celkovou cenu uhrazenou Kupujícím bezhotovostním bankovním převodem na účet, ze kterého Kupující provedl platbu Celkové ceny.
  4. Nebezpeční škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí Zboží. Přechod nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nese Kupující veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
 6. Práva z vadného plnění
  1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při jeho převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal, Zboží:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
   2. je vhodné k účelu, pro který ho Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasí;
   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
   4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
   5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které Kupující může rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím, zejména reklamou nebo označením;
   6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a
   7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které byly Kupujícímu poskytnuty před uzavřením smlouvy.
  3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží, v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu Zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat.
  4. Kupující uplatní právo z vady Zboží zasláním e-mailu na adresu uvedenou v těchto Podmínkách či dopisu na adresu sídla Prodávajícího, případně osobně na adrese provozovny E-shopu určené k osobnímu převzetí Zboží v provozní době či čase po předchozí domluvě s Prodávajícím prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu uvedenou v těchto Podmínkách. Pro reklamaci Zboží může Kupující využít také vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce Kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez souhlasu Prodávajícího změnit.
  5. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu způsobil Kupující či jiná osoba odlišná od Prodávajícího. Vadou Zboží není, pokud je opotřebení Zboží způsobeno obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
  6. Má-li Zboží vadu, má Kupující právo:
   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
   2. na odstranění vady opravou Zboží,

   ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

  7. Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
  8. Kupující může požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo odstoupit od Smlouvy, pokud: (i) Prodávající  odmítneme zboží vyměnit či vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy, anebo (ii) se opakovaně (tj. alespoň 3 krát) projeví vada Zboží, která je podstatným porušením Smlouvy, anebo (iii) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době (tj. obvykle třiceti (30) dnů) nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
  9. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
  10. Při uplatnění reklamace Prodávající vystaví písemné potvrzení s uvedením data, kdy Kupující uplatnil reklamaci zboží, obsahu reklamace, žádosti o způsobu vyřízení reklamace a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Prodávající po vyřízení reklamace vydá Kupujícímu dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  11. Nedohodne-li se Prodávající a Kupující na delší lhůtě, je Prodávající povinen do třiceti (30) dnů od obdržení reklamace odstranit vady Zboží, a to případně i jeho výměnou za nové. Pokud tato lhůta pro odstranění vad Zboží marně uplyne, je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
  12. O vyřízení reklamace bude Prodávající informovat Kupujícího e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je Kupující povinen prokázat. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je povinností Kupujícího původní Zboží Prodávajícímu vrátit, a to nejpozději současně s dodáním nového Zboží.
  13. V případě, že Kupující není Spotřebitel, je povinen oznámit a vytknout vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří (3) dnů od převzetí Zboží.
  14. V případě, že je Kupující Spotřebitel, má právo uplatit práva z vadného plnění ve lhůtě dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v průběhu jednoho (1) roku od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné při převzetí Zboží Kupujícím, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje.
 7. odstoupení od smlouvy
  1. Kupující, který je Spotřebitel, má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí Zboží, přičemž lhůta je zachována, pokud projev odstoupení od Smlouvy je Kupujícím v uvedené lhůtě čtrnácti (14) dnů odeslán Prodávajícímu. Je-li předmětem Smlouvy dodání více kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží. Je-li předmětem Smlouvy pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu, začíná uvedená lhůta běžet první dodávkou Zboží.
  2. Odstoupením se Smlouva od počátku ruší.
  3. Od Smlouvy Kupující odstoupí jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu provozovny E-shopu). Pro odstoupení může Kupující využít také vzorový formulář uvedený v příloze č. 2 těchto Podmínek.
  4. Kupující, který je Spotřebitelem, není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
  5. V případě odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen Zboží Prodávajícímu vrátit zpět do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, a to v místě provozovny E-shopu na adrese Velflíkova 1430/10, 160 00 Praha 6 – Dejvice v pracovní dny v době určené k osobnímu odběru nebo po předchozí domluvě s Prodávajícím prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu uvedenou v těchto Podmínkách.
  6. V případě odstoupení od Smlouvy bude Cena Kupujícímu vrácena do čtrnácti (14) dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Cena však nebude vrácena dříve, než Zboží Kupující vrátí Prodávajícímu. Kupující je povinen vrátit Zboží čisté, neporušené, pokud možno včetně originálního obalu.
  7. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 7.1 Podmínek Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. V případě, že Prodávající ještě nevrátil Cenu Kupujícímu, je Prodávající oprávněn pohledávku z titulu snížení hodnoty Zboží započíst na pohledávku na vrácení Ceny.
  8. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než dodá Kupujícímu Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 5.1 těchto Podmínek. Prodávající je oprávněn od Smlouvy dále odstoupit, pokud je zjevné, že Kupující uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že Kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, nikoli jako Spotřebitel, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
 8. Řešení sporů se spotřebiteli
  1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.
  2. Vyřizování stížností spotřebitelů Prodávající zajišťuje prostřednictvím e-mailové adresy Prodávajícího uvedené v těchto podmínkách. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud vztah založený uzavřením Smlouvy bude obsahovat mezinárodní (zahraniční) prvek, bude se vztah řídit právem České republiky. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  2. Veškerá písemná korespondence bude doručována elektronickou poštou, a to prostřednictvím e-mailové adresy Prodávajícího uvedenou v těchto Podmínkách. E-mailovou adresou Kupujícího pro účely doručování dle těchto podmínek je e-mailová adresa Kupujícího uvedená ve Smlouvě nebo e-mailová adresa, přes kterou Kupující kontaktoval Prodávajícího.
  3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody. Prodávající je oprávněn změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených smluv, ale pouze smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
  4. V případě událostí, které nelze předvídat a znamenají nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli Prodávajícího (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou porušením závazku ze Smlouvy a těchto Podmínek v důsledku nebo v souvislosti s případy uvedených událostí (tzv. vyšší moc). Pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než patnáct (15) dnů, má Prodávající nebo Kupující právo od Smlouvy odstoupit.
  5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě Prodávajícím. Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdrží Kupující e-mailem, Kupující má tedy k uzavřené Smlouvě přístup i na svém e-mailu.
  7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2023.

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát: IOCB TECH s.r.o., Praha 6 - Dejvice, Flemingovo nám. 542/2, PSČ 160 00
e-mail: hello@iocbstore.cz


Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Zboží, které je reklamováno:
Popis vad Zboží:
Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Datum:
Podpis:


Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: IOCB TECH s.r.o., Praha 6 - Dejvice, Flemingovo nám. 542/2, PSČ 160 00
e-mail: hello@iocbstore.cz


Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:
Číslo objednávky:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:
Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

Toto odstoupení oznámí kupující Adresátovi písemně na adresu provozovny Adresáta nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Adresátovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel.

Datum:
Podpis: